نشد هم...نشد .....

درخواست حذف این مطلب
از خواب خسته ام
به چیزی بیشتر از خواب نیاز دارم
چیزی شبیه بیهوشی،
برای زمان طولانی

شاید هم از بیداری خسته ام
از این که بخوابم
و تهش بیداری باشد
کاش می شد سه سال یا شش سال
یا نه سال خو د
و بعد بیدار شد
نشد هم...نشد .....

عباس معروفی