غمگین ترین شعرِ جهان

درخواست حذف این مطلب
تو بر نمیگردی
و این غمگین ترین شعرِ جهان است
که ترجمه نمیشود
یعنی تو را
به هیچ زبانی
نمیتوان برگرداند؟!