عشق برای مرد ها

درخواست حذف این مطلب
عشق برای مرد ها
همچون یک زخم عمیق می ماند ؛
به همین دلیل ، بی آنکه چراییش را بدانند ،
از ی که بیشتر از همه دوست دارند ، می گریزند !

آنها از این زخم می هراسند ؛
این دست خودشان نیست که بی دلیل ،
همه چیز را ول میکنند و می روند ...

آلبر کامو
کتاب سوءتفاهم صفحات میانی